25.05.2023
10.06.2023

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi binalary düýpli abatlamak boýunça gaýtadan tender yglan edýär

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, ministrliginiň garamagyndaky medeni- jemgyýetçilik desgalaryny düýpli abatlamak üçin potratçyny saýlamak boýunça gaýtadan tender yglan edýär:

Lot №1 - Bagyrdaky medeniýet öýi

Lot №2 - B. Amanow adyndaky Türkmenistanyň döwlet çagalar kitaphanasy

Lot №3 - Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Lot №4 - Türkmen döwlet gurjak teatry

Lot №5 - Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň döwlet muzeýi

Lot №6 - Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň binalary (Mukamlar köşgi, Döwlet kitaphanasy, dolandyryş binasy)

Lot №7 - Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi.

Lot №8 - A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

Lot №9 - Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi

Lot №10 - Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

Lot №11 - Aşgabadyň Medeniýet müdirliginiň 4-nji çagalar çeperçilik mekdebi

Lot №12 - Gypjak Medeniýet Öýi

Lot №13 - Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky medeniýet köşgi

Lot №14 - B.Kerbabaýew adyndaky kitaphana

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hasaba alyş resminamalaryny goşup ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • Kärhananyň maddy-tehniki üpjünçiligi barada maglumat;
  • TSTB hasaba alyş şahadatnamasy
  • Kärhananyň bu ugurda amala aşyran işleri we taslamalary barada maglumat.

Ýüztutmalar 15 (on bäş) iş günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-00-08

+993 12 44-00-32

Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, 461-nji jaý
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022