30.05.2023
21.06.2023

“Türkmenhimiýa” DK maddy-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça gaýtadan halkara tender yglan edýär

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni tender toparynyň adyndan “Maryazot” zawody üçin maddy-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça gaýtadan halkara tender yglan edýär

Lot №2 – Umumy we tehnologiki enjamlar

Lot №3 - Elektrotehniki önümler

Lot №5 – Himiýa önümleri we kömekçi serişdeler

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan bäsleşik resminamalary kabul edilmeýär);
  • "Türkmenhimiýa" DK üçin maddy-tehniki harytlar bilen üpjün edijileri we potratçylary saýlap almak boýunça halkara bäsleşiklerini geçirmegiň Düzgünleri bilen tanyş bolmaly;
  • lotuň häsiýetnamasyny we bäsleşigiň tehniki talaplaryny almaly;
  • bäsleşige gatnaşmak üçin yzyna gaýtarmazlyk şerti bilen her Lot üçin 500 (bäş ýüz) amerikan dollary möçberinde (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) tölegi töläp, bäsleşik resminamalaryny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 20 (ýigrimi) iş günüň dowamynda ýerli wagt bilen sagat 10.00-a çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 39-02-46

+993 12 39-01-71

+993 12 39-01-86

+993 12 39-01-85

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 132
Bulary hem okaň
2022