01.06.2023
05.07.2023

Türkmenistanyň Merkezi Banky banknotlary saýpallaýjy we gaplaýjy enjamy bejermek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Merkezi Banky, bankda ornaşdyrylan “DE La Rue International Limited” kompaniýasynyň banknotlary we şaýy pullary saýpallaýjy, gaplaýjy “DLR — 7000” kysymly enjamda bejergi işlerini geçirmek, zerurlyga görä programmalaşdyrmak, ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmak we enjamy ulanyşa taýýar edip işe goýbermek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň teklipleri şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 38-10-27

+993 12 38-15-25

+993 12 38-14-27

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy.
Bulary hem okaň
2022