07.06.2023
18.07.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi synag barlaghanasynyň binasyny gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň Mary welaýat gullugynyň Döwlet synag barlaghanasynyň täze, döwrebap binasyny gurmak hem-de ony zerur synag enjamlary bilen üpjün etmek bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 18-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12  44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022