29.07.2023
07.09.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň buýurmagynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda kuwwatlylygy sekuntda 4,15 kub metr bolan 1-nji we 2-nji «Gowşut» suw göteriji bekedini, onuň suw sorujy we basyşly suw­geçirijilerini gurmak, olar üçin gerek bolan suw göterijileri we elektrik hereketlendirijileri gurnamak hem-de elektrik bekediniň çykyş öýjükleriniň durkuny täzelemek boýunça gaýtadan halkara tender yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 7-nji sentýabryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022