25.08.2023
09.10.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi “Garabogaz” gümrük nokadynyň durkuny täzelemek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Döwlet gümrük gullugynyň buýurmagynda “Garabogaz” gümrük nokadynyň durkuny täzelemek hem-de awtoulag serişdelerini barlaýan rentgen barlag enjamyny satyn almak we ony gurnamak bilen bagly gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 9-njy oktýabryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022