22.11.2023
21.12.2023

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Lot №4 — Merkezi kazyýet lukmançylyk edarasy üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №5 — “Gaýragoýulmasyz tiz kömek” merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny, sarp ediş serişdelerini hem-de barlaghana reaktiwlerini satyn almak.

Lot №8 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №9 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №10 — Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №11 — Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №12— Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №13 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №14 — Saglygy goraýyş-anyklaýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №15 — Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şypahana üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №21 — Mary şäher iç keseller hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №22 — Mary şäherindäki 3-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №23 — Mary etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №24 — Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №25 — Mary welaýat Deri-wenerologik hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak

Lot №27 — Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak

Lot №32 — “Gaýragoýulmasyz tiz kömek” merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №36 — Derman serişdelerini hasaba alyş we olaryň hiline döwlet gözegçiligi merkezi üçin barlaghana enjamlaryny, barlaghana toplumlaryny, sarp ediş serişdelerini we himiki reaktiwleri satyn almak

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022