27.11.2023
10.01.2024

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi seýilgähleriniň durkuny täzelemek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň çäginde “100 çüwdürim” we “Baýramhan türkmen” seýilgähleriniň durkuny täzelemek boýunça yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2024-nji ýylyň 10-njу ýanwaryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022