30.05.2024
12.06.2024

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Lebap welaýatynyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň “A” blogunyň Gazy gaýtadan işleýiş zawodyndaky (ГПЗ-1) kükürdi granulirleýji desganyň funksiýasyny dikeltmek boýunça gaýtadan №CIT-23063SR belgili tenderi yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakda görkezilen resminamalary tabşyryp, tendere gatnaşyp biler:

  • Tendere gatnaşmak üçin arza;
  • Kompaniýa barada umumy maglumat, onuň alyp barýan işewürligi, toplan tejribesi, guramaçylyk-hukuk görnüşi, bellige alnyşy we ygtyýarnamasy barada maglumat bermeli;
  • Kompaniýanyň soňky 3 ýylda maliýe ýagdaýy barada gysgaça maglumat;
  • Kompaniýanyň soňky 3 ýylyň dowamynda bu ugurda iş tejribesi barada maglumat bermeli;
  • Demir turbageçirijileri gurnamak bilen baglanyşykly gurluşyk işleri üçin degişli rugsatnama (bu taslamada ulanyljak turbageçirijiler:- ýanyjy, partlaýjy suwuklyklary geçiriji turbalar, basyş P≥4,0 МПа);
  • Tendere gatnaşyjynyň komandasynda elektrik we gözegçilik ölçeg enjamlaryny işe giriziş işgärleri, kebşirleýiş, rentgenografiki we ultrases işleri boýunça işgärleri bolmalydyr;
  • Esasy ulanyljak gurluşyk enjamlar tendere gatnaşyjynyň özüniňki bolmaly we şolaryň arasynda aşakdaky enjamlar bolmaly: kebşirleýiş enjamlar, göteriji enjamlar we ş.m.
  • Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Bileleşiginiň şahadatnamasy;

Ähli gyzyklanýan kompaniýalar bäsleşik resminamalaryny möhür bilen kepillendirip ugrukdyryjy hat bilen birlikde ýapyk bukjada tabşyrmalydyr. (Bukja 2 sany nusgada taýýarlanylyp, onda hökmany suratda resminamanyň skanirlenen görnüşi bolmaly). Bukjanyň daşky ýüzünde kabul edijiniň ady, iberijiniň ady, bäsleşigiň belgisi we ady görkezilmelidir.

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 14 senenama gününiň dowamynda kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan arzalar kabul edilmeýär.

Jogapkär hünärmen: Narine Simonýan

Telefon belgisi: +993 12 44-54-34

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022