“Hyundai Engineering Co.” Türkmenistanyň energetika pudagynda ylalaşyklary baglaşdy

“Hyundai Engineering Co.” Türkmenistanyň energetika pudagynda ylalaşyklary baglaşdy
Günorta Koreýanyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Türkmen-koreý işewürlik maslahatynda çykyş edýär, 2024-nji ýylyň 11-nji iýuny, Aşgabat, Türkmenistan.

“Hyundai Engineering Co.” kompaniýasy Türkmenistanyň döwlet kärhanalary bilen kükürt arassalamak boýunça desganyň gurluşygy we himiýa zawodynda işiň gaýtadan dikeldilmegi boýunça iki möhüm ylalaşyga gol çekdi. Bu barada “Yonhap” agentligi sişenbe güni habar berdi.

Habarda bellenilişi ýaly, Günorta Koreýanyň “Daewoo Engineering & Construction Co.” kompaniýasy Türkmenistanda dökün öndürýän iki sany täze zawody gurmak boýunça bäsleşige işjeň gatnaşýar. 

Günorta Koreýanyň Prezidenti Ýun Sok Ýol iki ýurduň döwlet ýolbaşçylarynyň we işewürleriniň 200 sanysynyň gatnaşmagynda geçirilen işewürlik maslahatynda bu ylalaşyklaryň ähmiýetini aýdyp, energiýa, maşyn we gämi gurluşygy ýaly dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçiliginiň bardygyny belledi. Günorta Koreýanyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparynyň ikinji gününde geçirilen bu maslahat Türkmenistan bilen Günorta Koreýanyň arasyndaky umumy ykdysady maksatlary we gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylýandygyny görkezýär.

Bu ylalaşyklar ýakynda gol çekilen söwda we maýa goýumlaryny ýeňilleşdirmek boýunça resminamany goşmak bilen ykdysady hyzmatdaşlygyň has giň çarçuwasynyň bir bölegi bolup durýar. Netijede Türkmenistan Günorta Koreýa bilen şeýle görnüşli ylalaşygy baglaşan üçünji Merkezi Aziýa döwleti boldy diýip, habarda bellenilýär.

2022