Türkmenistan, Owganystan, Pakistan TOP taslamasynyň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça duşuşyk geçirerler

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan, Owganystan, Pakistan TOP taslamasynyň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça duşuşyk geçirerler
Türkmenistanyň we Owganystanyň resmileriniň arasynda geçirilen duşuşyk, 18-nji sentýabr (Surat: Owganystanyň Suw we energetika ministrligi)

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň TOP ugry boýunça halkara elektroenergetika taslamalarynyň müdirliginiň başlygy Myrat Artykow duşenbe güni Owganystanyň Suw we energetika ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Mulla Abdul Latif Mansur bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar transmilli elektrik geçiriji taslamasyny gysga wagtda durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistan-Owganystan-Pakistan görnüşinde üçtaraplaýyn duşuşyk geçirmegiň zerurdygyny nygtadylar.

Owganystanyň Suw we energetika ministrliginiň habar bermegine görä, taraplar Türkmenistan-Owganystan-Pakistan (TOP) elektrik geçiriji taslamasynyň durmuşa geçirilmegi, şeýle hem Hyrat welaýatynda gurluşyk işleri alnyp barylýan “Nur-ul-Jahad” podstansiýasynyň döwrebaplaşdyryş taslamasy bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem Myrat Artykow Hyrat welaýatyndaky “Nur-ul-Jahad” podstansiýasynyň we kuwwatlygy 110 megawata deň bolan elektrik geçiriji liniýasynyň gurluşygynyň geljek ýylyň gyş aýlaryna çenli tamamlanjakdygyny habar berdi.

Owganystanyň energetika kompaniýasy “Da Afghanistan Breshna Sherkat” (DABS) şu ýylyň sentýabr aýynda resmi taýdan ýurduň Hyrat welaýatynda “Nur-ul-Jahad” podstansiýasynyň gurluşyk işlerine başlady. Bu taslamanyň maksady Türkmenistandan elektrik energiýasynyň üpjünçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak bolup durýar.

2022