Türkmenistan bilen ÝB gaz eksport strategiýalaryny maslahatlaşdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bilen ÝB gaz eksport strategiýalaryny maslahatlaşdy
Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň bilelikdäki komitetiniň 22-nji mejlisi, 2023-nji ýylyň 19-njy dekabry, Brýussel, Belgiýa.

Belgiýanyň Brýussel şäherinde şu ýylyň 19-njy dekabrynda geçirilen Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň bilelikdäki komitetiniň 22-nji mejlisinde energetika we daşky gurşaw meseleleri, gaz eksport strategiýalary, metanyň zyňyndylaryny azaltmak başlangyçlary we wodorod ýaly täzelenip bilýän energiýa çeşmeleriniň ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri we bilelikdäki komitetiň türkmen tarapynyň başlygy Serdar Joraýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň düzüminde ýurduň bilim ministriniň orunbasary, “Türkmengaz” döwlet konserniniň we “Türkmenhowaýollary” agentliginiň wekilleri, şeýle hem beýleki degişli ministrlikleriň wekilleri bar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi metbugaty çarşenbe güni habar berdi.

Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýetine Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa Ýewropanyň Daşarky Hereket Gullugynyň (ÝDHG) Dolandyryjysynyň Orunbasary, halkara hyzmatdaşlygy, söwda, energetika, hereket we ulag, howanyň üýtgemegi, daşky gurşaw, şeýle hem gözleg we innowasiýa bilen meşgullanýan Ýewropa Komissiýasynyň dürli müdirlikleriniň düzümleri wekilçilik etdi. 

Duşuşykda Türkmenistanyň makroykdysady ýagdaýy we onuň dünýä ykdysadyýetiniň integrasiýasyna ymtylmalary, esasan-da ýurduň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmak islegleriniň çäklerinde ýokardaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar ulag, bilim, ýaşlar syýasaty, gözleg we innowasiýa ugurlaryndaky hyzmatdaşlyk barada hem pikir alyşdylar.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ýewropa Komissiýasynyň Bilim, ýaşlar, sport we medeniýet boýunça baş müdirliginiň wekilleri, ÝDHG-niň wekilleri, Bilim we medeniýet boýunça Ýewropanyň ýerine ýetiriji gullugynyň, şeýle hem Ýewropa Komissiýasynyň Energetika boýunça baş müdirligi bilen geçiren duşuşyklarynda özara gyzyklanma bildirilýän meseleleriň giň toplumyna garaldy.

2022