Türkmenistan Owganystan bilen serhetde däne elewatoryny gurmagy meýilleşdirýär

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Owganystan bilen serhetde däne elewatoryny gurmagy meýilleşdirýär
Türkmenistanyň ýokary derejeli wekilleriniň owgan wekiliýeti bilen duşuşygy, 2024-nji ýylyň 4-nji marty, Aşgabat, Türkmenistan.

Türkmenistan türkmen-owan serhedinde ýerleşýän Serhetabat-Turgundy barlag nokadynyň golaýynda däne elewatorynyň gurluşyk taslamasyny durmuşa geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada Türkmenistanyň ýokary derejeli wekilleriniň owgan wekiliýeti bilen duşenbe güni Aşgabatda türkmen-owgan işewürlik forumynyň we owgan harytlarynyň sergisiniň çäklerinde geçirilen duşuşykda aýdyldy. 

“News Central Asia” internet neşiriniň habar bermegine görä, bu desganyň kuwwaty 100 müň tonna gallany wagtlaýyn saklamakdan ybaratdyr. Bu ýerde saklanan galla önümleri soňlugy bilen Owganystana ugradylar. 
Şeýle hem Türkmenistan Turgundyny we Hyraty özara baglanyşdyrýan 173 kilometrlik demirýoly, şeýle hem Turgundy guryýer portunda ýapyk ammar toplumy bolan ýükleri ýükleýiş-düşüriş meýdançasyny gurmagy meýilleşdirýär. 

Mundan başga-da, duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistandan Owganystana elektrik energiýasynyň iberilişiniň artdyrylandygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, şu ýyl Türkmenistanyň Owganystana 1,83 milliard kilowat sagatdan gowrak elektrik energiýasyny iberjekdigi bellenildi. 

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýerleşýän ýurduň Söwda-senagat edarasynda 4-nji martda türkmen-owgan işewürlik forumy we owgan harytlarynyň sergisi öz işine başlady. Bu çärelere gatnaşmak üçin Owganystanyň senagat we söwda ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Alhaj Nuruddin Aziziniň ýolbaşçylygyndaky owgan wekiliýeti Aşgabada geldi. Owganystanyň wekiliýetiniň düzümine 300-den gowrak döwlet edaralarynyň wekilleri, Söwda-senagat edarasynyň we banklaryň, şeýle hem 170-e golaý kompaniýalaryň we kärhanalaryň wekilleri girýär.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022