SNGIZ-de suwuklandyrylan gazy saklamak, düşürmek we ýüklemek üçin terminal gurlar

BIZNES TÜRKMENISTAN
SNGIZ-de suwuklandyrylan gazy saklamak, düşürmek we ýüklemek üçin terminal gurlar
Nebit we nebit önümlerini saklamak üçin ammarlar

Lebap welaýatyndaky Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň (SNGIZ) çäginde suwuklandyrylan gazy saklamak, ýüklemek we düşürmek üçin terminal gurlar.

Şunuň bilen baglylykda, "Türkmengaz" döwlet konserni tender toparynyň adyndan SNGIZ-de suwuklandyrylan gazy saklamak, ýüklemek we düşürmek üçin terminalyň taslamasyny düzmek we doly gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan etdi. Bu barada Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň elektron gazeti sişenbe güni habar berdi.

Bäsleşige gatnaşmak üçin oňa gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy we bank rekwizitleri hakynda maglumatlar görkezilen hem-de ýazmaça görnüşde ýazylan arza tabşyrylmaly.

Şeýle hem gatnaşyjy "Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda" Türkmenistanyň Kanuny, "Bäsleşikleri geçirmekligiň düzgünleri" we bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalar bilen tanyş bolmaly.

Mundan başga-da, bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjy tarap GBS-i hasaba almak bilen 1725 ABŞ dollary möçberinde tölegi tölemek üçin hasap belgisini almaly.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

2022