“Parahat-7” ýaşaýyş toplumynda 504 sany hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaýlary gurlar

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Parahat-7” ýaşaýyş toplumynda 504 sany hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaýlary gurlar
“Parahat-7” ýaşaýyş toplumynda jaýlaryň açylyş dabarasyndan bir pursat

Aşgabat şäheriniň “Parahat-7” ýaşaýyş toplumynda 4 sany 9 gatly, her biri 36 öýli, 4 sany 9 gatly, her biri 54 öýli, 2 sany 9 gatly, her biri 72 öýli ýaşaýyş jaýlary gurlar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna we Aşgabat şäheriniň häkimligine “Parahat-7” ýaşaýyş toplumynda 10 sany ýaşaýyş jaýlarynyň taslamalaryny düzmek hem-de olary ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada ýerli gurluşyk kärhanalary bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berýän Karara gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty sişenbe güni habar berdi.

Bu resminama “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ilat üçin oňaýly ýaşaýyş we dynç alyş şertlerini döretmek, şeýle hem Aşgabat şäheriniň binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek maksady bilen kabul edildi.

Resminama laýyklykda, gurluşyk işlerine 2024-nji ýylyň maý aýynda başlamak hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny we desgalary 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

2022