Ýanwar-maý: Türkmenistanda bölek satuw haryt dolanyşygy 11,1% artdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Ýanwar-maý: Türkmenistanda bölek satuw haryt dolanyşygy 11,1% artdy
Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisi, 2023-nji ýylyň 4-nji apreli, Aşgabat, Türkmenistan.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet we maliýe meseleleri boýunça orunbasary Hojamyrat Geldimyradow anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda bölek satuw haryt dolanyşygynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 11,1 göterim artandygyny aýtdy.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habar bermegine görä, wise-premýer 2024-nji ýylyň bäş aýynda ýurduň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet hakynyň, 2023-nji ýylyň degişli döwrüne görä, 10,4 göterim ýokarlanandygyny habar berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, şu ýylyň bäş aýynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 17,8 göterim ýokarlandy.

Şeýle hem Hojamyrat Geldimyradow, hasabat döwründe ýurt boýunça durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň 52-siniň, suw, lagym arassalaýjy desgalaryň 32-siniň, ýaşaýyş jaýlarynyň 480,8 müň inedördül metriniň, inženerçilik ulgamlarynyň hem-de desgalarynyň gurluşyk işleriniň alnyp barlandygy barada aýtdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň öz wagtynda maliýeleşdirilendigini aýdyp, wise-premýere mundan beýläk-de milli ykdysadyýetiň makroykdysady görkezijilerini durnukly saklamak boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň bäş aýynda ýurduň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi.

2022