Nebit önümleri birža söwdalarynda öňdebaryjy boldy

Nebit önümleri birža söwdalarynda öňdebaryjy boldy
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 87-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Şweýsariýadan, BAE-den, Türkiýeden, Singapurdan, Gonkongdan, Owganystandan, Gazagystandan gelen telekeçilerTürkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, polipropileni, nebit koksuny, az kükürtli ýangyç mazudyny, suýuklandyrylan gazy, uçar kerosinini satyn aldylar. Şweýsariýadan we beýleki döwletlerden gelen telekeçiler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň agyr wakumly gaz ýagyny aldylar. Russiýadan, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan bolan täjirler ýokary dykyzlykdaky polietileni (Gyýanlynyň polimer zawody), karbamidi (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna nah ýüplügi, pamyk ýüplügi ýerlenildi.Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Şweýsariýa, Türkiýe, Singapur, Azerbaýjan, Gyrgyzystan we beýlekiler. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 150 million 284 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Beýik Britaniýadan, BAE-den, Türkiýeden, Pakistandan, Hindistandan, Gyrgyzystandan gelen işewürler jemi bahasy 12 million 541 müň manatlykdan gowrak bolan mata, nah ýüplügi hem saryja ýüňüni satyn aldylar.

2022
ENG TM РУС