Balkanabatda “Türkmenkabel” zawodynyň şahamçasy açyldy

BT
Balkanabatda “Türkmenkabel” zawodynyň şahamçasy açyldy
Büzmeýin etrabyndaky sehde bir fazaly elektron hasaplaýjy gurallarynyň öndürilişi hem ýola goýuldy.

“Türkmenmaşyngurluşyk” konserniniň merkezi edarasy Aşgabatda ýerleşýän “Türkmenkabel” zawody Balkan welaýatynyň administratiw merkezinde elektrik torlary üçin daşy izolirlenmedik alýumin simlerini öndürýän şahamçasyny açdy.

Ýakynda Aşgabatdaky zawodyň çäklerinde täze önümçilik meýdançalary peýda boldy. Olarda kabellerden başga elektrotehniki önümler öndürilmäge başlandy. Büzmeýin etrabyndaky sehde bir fazaly elektron hasaplaýjy gurallarynyň öndürilişi hem ýola goýuldy. Bu ýerde ýylda 180 müňe çenli önüm öndürmek meýilleşdirilýär.

Zawodda öndürilýän kaolinden keramiki izolýatorlar (elektrik togy geçirmeýän madda), goraýjylar, elektrik toguny öçüriji gurallar, elektrik togunyň käbir meýdançalaryny aýyrmak üçin niýetlenen gurluşlar, paýlaýjy şkaflar, kese pürsler we elektrik ulgamlaryny gurnamak üçin beýleki önümler ýurduň energetikleriniň uly isleginden peýdalanýar.

Kärhananyň çäginde doly toplumly transformator elektrik gurluşlaryny öndürýän seh hereket edýär. Bu ýerde arassaçylyk, tehniki abzallaryň öndürilişi ýola goýlan. Mundan başga-da, kärendeçi bolup çykyş edýän hojalyk jemgyýetleri tarapyndan kärhananyň çäklerinde elektrotehniki we elektron önümlerini, demir düzütleriň dürli görnüşlerini öndürýän önümçilikler döredildi.