Aşgabat dokma toplumy Türkmenistanda ilkinji gezek organik önümleri öndürýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Aşgabat dokma toplumy Türkmenistanda ilkinji gezek organik önümleri öndürýär
Aşgabat dokma toplumy Türkmenistanda ilkinji organik önümleri öndürmäge başlady. Surat: "Biznes Türkmenistan"

Aşgabat dokma toplumy Türkmenistanda ilkinji organik önümleri öndürmäge başlady.

Türkmenistanyň Söwda we senagat edarasynda 15-16-njy oktýabrda geçirilen “Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergide ADT-niň hünärmeni Azatdurdy Berjanow “Türkmenistan” gazetine beren beýanatynda toplumyň organik önümleriniň ekologiýa zyýansyzdygyny belläp geçdi.

“Olar taýýarlanylanda reňk beriji we ýumşadyjy serişdeler düýbünden peýdalanylmaýar. Ýöne, elbetde, biziň harytlarymyzyň taýýarlanyş-dokalyş derejesi has kämil usullarda. Häzirki wagtda biziň eko-harytlarymyz ‘öý dokmasy’ diýlip atlandyrylýan önümlerden ybarat. Olaryň hatarynda çalgyçlaryň dürli görnüşleri, gijelik halatlar, ýumşak aýakgaplar bar” diýip, Berjanow organik önümleri barada maglumat berdi.

Toplumyň Türkmenistanda ilkinji bolup ýumşak çaga oýnawaçlaryny öndürip başlandygyna ünsi çeken Berjanow olaryň satuwa çykarylandygyny hem belledi.

Sergide ADT “Wada” we “Goza” haryt nyşanly täze önümlerini hem köpçülige hödürledi.

“Wada” bambukdan taýýarlanylýan önümlere, “Goza” bolsa pagta önümlerini öndürmäge ýöriteleşdirilen haryt nyşanlary bolmak bilen ilkinji gezek görkezildi.