Türkmenistan bilen Azerbaýjan ikitaraplaýyn resminamalara gol çekişdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bilen Azerbaýjan ikitaraplaýyn resminamalara gol çekişdi
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Bilelikdäki Beýannama gol çekdi. (Surat: AZERTAC)

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çarşenbe güni Azerbaýjana amala aşyran resmi saparynyň dowamynda geçirilen giňişleýin düzümdäki gepleşiklerden soň birnäçe resminamalaryň gol çekişlik dabarasy geçirildi.

Ilki bilen Türkmenistanyň Prezidenti hem-de Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew Bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Onuň yzýany pudak edaralarynyň arasynda gol çekişlik boldy.

Hökümet derejesinde şu aşakdaky edaralar ylalaşyga gol çekildi:

 • Migrasiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Ylalaşyk;
 • Iki ýurduň ilçihanalary üçin ýer bölüp bermek boýunça Ylalaşyk;
 • Türkmenistan we Azerbaýjan hökümetleriniň arasynda 2008-nji ýylyň 19-njy maýynda gazanylan Ylalaşyga üýtgeşmeler we goşmaçalar girizmek boýunça Teswirnama.

Ulag-kommunikasiýa ulgamy boýunça aşakdaky resminamalara gol çekildi:

 • Türkmenistanyň “Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen Azerbaýjanyň Transport, aragatnaşyk we ýokary tehnologiýalar ministrliginiň arasynda maglumat-kommunikasiýa ugrunda hyzmatdaşlyk boýunça Ähtnama;
 • “Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy bilen “Azertelecom” jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetiniň arasynda Hazar deňziniň astyndan Türkmenistan-Azerbaýjan ugry boýunça optiki-süýümli ulgamynyň gurluşygy, eýeçiligi we ulanylyşy boýunça özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama;
 • “Türkmenhowaýollary” agentligi bilen Azerbaýjanyň Transport, aragatnaşyk we ýokary tehnologiýalar ministrliginiň ýanyndaky Raýat awiasiýasy döwlet agentliginiň arasyndaky Teswirnama.

Hazar deňziniň biodürlüligini saklamak boýunça aşakdaky resminama gol çekildi:

 • Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen Azerbaýjanyň Ekologiýa we tebigy baýlyklary ministrliginiň arasyndaky Teswirnama.

Ynsanperwer ugurlarynda aşakdakylar boýunça hyzmatdaşlyk saklamak boýunça ylalaşyldy:

 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky dil, edebiýat we golýazmalar instituty bilen Azerbaýjanyň Ylymlar akademiýasynyň Nyzamy Genjewi adyndaky edebiýat institutynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşyga;
 • Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Azerbaýjanyň Telewideniýe we radiogepleşikleri ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşyga;
 • Türkmenistanyň Döwlet kitaphanasy bilen Azerbaýjanyň arasynda kitaphanaçylyk işi boýunça özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty bilen Azerbaýjanyň Ulgam dolandyrylyşy institutynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama;
 • Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti bilen Baku döwlet uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Teswirnama;

Ykdysady ugurlar boýunça gol çekilen resminamalar:

 • Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministrliginiň arasynda dolandyryş we döwlet emlägini hususylaşdyrmak boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Adalat ministrligi bilen Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministrliginiň arasynda gozgalmaýan emläk hukuklaryny döwlet belligine almak pudagyndaky hyzmatdaşlyk barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bilen Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministrliginiň arasynda ýer kadastr pudagyndaky hyzmatdaşlyk barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen Azerbaýjanyň kiçi we orta telekeçiligini ösdürmek agentliginiň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama;
 • Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Azerbaýjanyň Eksport we maýa goýumlaryny ösdürmek gaznasynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama;
2022