Türkmenistanda Täze ýylyň öňüsyrasynda howanyň sowamagyna garaşylýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanda Täze ýylyň öňüsyrasynda howanyň sowamagyna garaşylýar
Möwsümleýin sowuklamalaryň öňüni almak üçin howa şertlerine öňünden taýynlamak maslahat berilýär.

Türkmenistanda Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda howanyň sowamagyna garaşylýar. Gidrometeorologiýa gullugynyň maglumatyna görä, 25-nji dekabrdan 26-njy dekabr aralygynda Aşgabatda gar gatyşykly ýagyş ýagar. Gijelerine howanyň temperaturasy ep-esli peseler we ýurduň ähli künjeklerinde -9°C aýazly bolar. Bu barada çarşenbe güni “ORIENT.tm” habar berdi.

Habarda bellenilişi ýaly, Balkan, Ahal, Daşoguz welaýatlarynda, şeýle hem Mary welaýatynyň merkezi böleginde yzygiderli ýagyşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir ýerlerde 10-15 santimetre çenli gar gatyşykly ygalyň ýagmagy mümkin. 27-nji dekabrda Türkmenistanyň demirgazyk we demirgazyk-gündogar böleginde howanyň has sowamagyna garaşylýar: gijelerine howanyň temperaturasy -6°C-den -11°C çenli peseler.

Lebap welaýatynda dekabryň soňky günlerinde howanyň temperaturasy -13°C bolar. 28-nji dekabrda ýurdumyzyň Mary we Daşoguz welaýatlarynda aýazly howa dowam eder. Mundan başga-da, Ahal welaýatynda gijelerine -3°C-den -8°C çenli sowuk howanyň bolmagyna garaşylýar.

Öňümizdäki dynç günleri howanyň temperaturasynyň 0-dan pes boljagy barada duýdurylýar, şonuň üçin möwsümleýin sowuklamalaryň öňüni almak üçin howa şertlerine öňünden taýynlamak maslahat berilýär.