Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagy yzygiderli ösmegini dowam edýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagy yzygiderli ösmegini dowam edýär
Döwlete degişli däl pudaklarda söwda dolanyşygynyň göwrümi birinji çärýekde 19,2% artdy.

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy böleginde 2021-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda plastmassa we aýna süýümli turbalaryň önümçiligi geçen ýylyň birinji çärýegine garanyňda 2,3 esse ýokarlandy. Bu barada Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýtynda şenbe güni habar berildi.

Komitetiň maglumatlaryna görä, obasenagat toplumynyň we azyk senagatynyň döwlete degişli bolmadyk pudagynda ep-esli ösüş hasaba alyndy. Galla önümleri 139,7%, ýag 47,3%, mineral suwlar we alkogolsyz içgiler 45,9%, şöhlat önümleri 26,4%, konditer önümleri 14,7%, süýt önümleri 13,5% ýokarlandy.

Hususy pudakda egin-eşik we trikotaž önümçiligi 2,7% we ýüpek matalaryň önümçiligi 2,2% ýokarlandy.

Häzirki wagtda telekeçiligiň orny bölek satuw söwdasynyň 93,3% tutýar. Şol bir wagtyň özünde, döwlete degişli däl pudaklarda söwda dolanyşygynyň göwrümi birinji çärýekde 19,2% artdy.

Pul mukdaryndaky bu göwrümiň aglaba bölegi Aşgabat şäherine düşýändigine garamazdan, Mary welaýaty 2021-nji ýylyň ilkinji üç aýynda 20%-den gowrak ösüş görkezdi.

2022