Türkmenistanda içerki bazar üçin nebit önümleriniň möçberleri tassyklandy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanda içerki bazar üçin nebit önümleriniň möçberleri tassyklandy
Resminama “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna” laýyklykda kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin 2022-nji ýylda nebit önümleriniň möçberlerini, şol sanda awtobenziniň, dizeliň we gämi ýangyjynyň, şeýle hem awiakerosiniň möçberini tassyklady.

Resminama “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna” laýyklykda, edaralary, kärhanalary, jemgyýetçilik birleşiklerini, hususy telekeçileri we ilaty nebit önümleri bilen bökdençsiz üpjün etmek, şeýle hem bu önümleri has rejeli peýdalanmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen kabul edildi. Bu barada Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň elektron gazeti duşenbe güni habar berdi.

Degişli Kararyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow geçen anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda hödürledi.

Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetde ýangyç-energetika toplumynyň eýeleýän uly ornuny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, nebitiň we tebigy gazyň çykarylyşynyň hem-de gaýtadan işlenilişiniň möçberini, ýurdumyzyň içerki we dünýä bazarlarynda isleg bildirilýän köpdürli nebithimiýa önümleriniň öndürilişini yzygiderli artdyrmagyň hem-de görnüşlerini giňeltmegiň möhümdigi bellenildi.

Milli Liderimiz pudaga häzirki zamanyň serişde tygşytlaýjy tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça işleriň depginini ýokarlandyrmaga, energetika pudagynyň kärhanalarynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga gönükdirilen iri düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň barşyny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Prezident degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de onuň düzgünleriniň degişli derejede berjaý edilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

2022