Türkmenistan we IFAD oba hojalyk öndürijileri üçin goldaw taslamalaryna gararlar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan we IFAD oba hojalyk öndürijileri üçin goldaw taslamalaryna gararlar
Türkmenistanyň Italiýadaky ilçisi Toýly Kömekow we Halkara Oba hojalygynyň ösüş gaznasynyň Prezidenti Žilber Fossun Ungbo (Surat: IFAD)

Türkmenistanyň Italiýadaky ilçisi Toýly Kömekowyň sişenbe güni Rimde Halkara Oba hojalygynyň ösüş gaznasynyň (IFAD) binasynda gaznanyň Prezidenti Žilber Fossun Ungbo bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Italiýadaky ilçihanasynyň ýaýradan metbugat beýanatynda habar berildi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen IFAD-yň arasynda özara hereketler boýunça iş alyp barmaga hem-de geljekde oba hojalyk öndürijilerine goldaw bermek üçin bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin hyzmatdaşlygy güýçlendirmäge taýýardyklaryny bellediler.

Türkmen diplomaty oba hojalygyny innowasiýa çözgütleri üçin ýokary tehnologiýaly pudaga öwürmek boýunça Türkmenistanda alnyp barylýan giň gerimli işler we özgertmeler barada gürrüň berdi.

IFAD-yň Prezidenti hem öz gezeginde gaznanyň işi we onuň dünýä ýurtlarynda durmuşa geçirýän oba ilatynyň abadançylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen taslamalary barada habar berdi.

IFAD ösüp barýan ýurtlaryň oba ýerlerinde azyk önümçiligini ýokarlandyrmak we oba hojalygy tehnologiýasyny gowulandyrmak üçin maliýe çeşmelerini toplamak boýunça BMG-niň ýöriteleşdirilen edarasydyr.

2022