“Guwlyduz” kärhanasynda 32,2 müň tonnadan gowrak nahar duzy öndürildi

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Guwlyduz” kärhanasynda 32,2 müň tonnadan gowrak nahar duzy öndürildi
Kärhanada nahar duzundan başga-da tehniki duz hem öndürilýär.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Türkmenbaşy etrabyndaky “Guwlyduz” kärhanasynda şu ýylyň ilkinji dört aýynda 32 müň 265 tonna nahar duzy öndürildi.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň sişenbe güni habar berşine görä, bellenilen meýilnama 102% ýerine ýetirildi.

Kärhanada nahar duzundan başga-da tehniki duz hem öndürilýär. Bu ýerde taýýarlanylýan tehniki duzlar ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda harytlyk görnüşine getirilýän nebit önümleriniň düzümini dünýä hil ülňülerine laýyk derejede arassalamakda giňden peýdalanylýar.

Mundan başga-da, kärhananyň önümi dokma pudagynda taýýarlanylýan ýüplükleriň reňkleriniň solmazlygyny gazanmakda hem-de beýleki köp sanly ugurlarda ulanylýar.

“Türkmenhimiýa” döwlet konsernine degişli bolan “Guwlyduz” kärhanasy duz çykarmakda Merkezi Aziýa sebitinde birinji, dünýäde bolsa dördünji orny eýeleýär.

2022