Türkmenistan “Bitewi Hytaý” syýasatyna ygrarlydygyny nygtady

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan “Bitewi Hytaý” syýasatyna ygrarlydygyny nygtady
Pekin, Hytaý

Türkmenistanyň garaýşy üýtgewsiz galýar: Türkmen tarapy “Bitewi Hytaý” syýasatyna ygrarlydyr hem-de halkara hukugyň esasynda Hytaýyň özygtyýarlylygyny we territorial bitewiligini goldaýar. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi anna güni Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew bilen Hytaýyň Türkmenistandaky ilçisi Sýan Naýçeniň duşuşygy boýunça beren metbugat beýanatynda belledi.

Halkara meseleleri ara alyp maslahatlaşyp, diplomatlar Türkmenistanyň we Hytaýyň dünýä gün tertibinde iň möhüm meseleler boýunça garaýyşlarynyň gabat gelýändigini ýa-da meňzeşligini mälim etdiler we sebitleýin derejede işjeň hyzmatdaşlygy nygtadylar.

Taraplar şeýle üstünlikli işleriň açarynyň iki ýurduň hem BMG-niň Tertipnamasynyň kadalaryny we ýörelgelerini berk berjaý etmegi we ilkinji nobatda döwletleriň özygtyýarlylygyna, territorial bitewiligine hormat goýmak, birek-biregiň içerki işlerine gatyşmazlyk ýörelgelerine esaslanmagy bolup durýandygyny ykrar etdiler.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan köp ýyllaryň dowamynda esasy türkmen-hytaý resminamalarynyň hemmesinde bellenilip geçilen “Bitewi Hytaý” syýasatyny goldaýandygyny birnäçe gezek yglan etdi.

Diplomatlar däp bolan dostlukly türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegi bilen baglanyşykly birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Häzirki wagtda bilelikdäki ykdysady we durmuş-medeni taslamalary durmuşa geçirmegiň ýokary netijeliligi bellendi.

Taraplar ýokary derejeli duşuşyklaryň Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň esasy görkezijileriniň biri bolup durýandygyny nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, taraplar özara döwlet, parlament we hökümet saparlaryny guramak meselesini ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdiler.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar ozal kesgitlenen meýilnamalara laýyklykda diplomatik gatnaşyklary dowam etdirmek barada ylalaşdylar.

2022