Türkmenistan we Owganystan demir ýol pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan we Owganystan demir ýol pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar
Gepleşikleriň dowamynda türkmen ilçisi taraplaryň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmäge umyt bildirdi.

Owganystanyň demir ýollary müdirliginiň başlygy Molla Baht Rahman Şarafat we Türkmenistanyň Owganystandaky ilçisi Hoja Öwezow sişenbe güni Kabulda geçirilen duşuşykda iki ýurduň arasynda demir ýol pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem, taraplar Türkmenistan tarapyndan demir ýol pudagynda okaýan owgan talyplaryna berilýän talyp haklary bilen baglanyşykly meselelere garadylar. Bu barada Owganystanyň demir ýollary müdirliginiň metbugat beýanatynda habar berildi.

Gepleşikleriň dowamynda türkmen ilçisi ýurtlaryň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmäge umyt bildirdi.

Iýul aýynda, Türkmenistanyň demirýolçulary we inženerleri Akina-Andhoý demirýolunyň gurluşygyny dowam etmek üçin Owganystanyň Balh welaýatynyň Akina şäherine geldiler. Bu demirýol Türkmenistanda başlaýan Kerki-Ymamnazar-Akina-Andhoý demir ýolunyň bir bölegidir.

2022