Tatarystanyň Prezidenti Kazandaky täze türkmen konsuly bilen duşuşdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Tatarystanyň Prezidenti Kazandaky täze türkmen konsuly bilen duşuşdy
Tatarystanyň Prezidenti we türkmen konsuly özara gatnaşyklaryň dürli ugurlarynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Kazandaky täze bellenilen konsuly Güýç Garaýew bilen duşenbe güni Tatarystan hökümetiniň binasynda duşuşdy.

Duşuşykda taraplar Russiýa bilen strategiki hyzmatdaşlygyň çäginde Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasyndaky döwletara hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsullygynyň metbugat beýanatynda habar berildi.

Tatarystanyň Prezidenti we türkmen konsuly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçiligini beýan etdiler we özara gatnaşyklaryň dürli ugurlarynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň, şol sanda ikitaraplaýyn söwda dolanyşygyny ýokarlandyrmak maksatly kiçi we orta telekeçilige goldaw bermegiň we Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesinde Türkmenistanyň ulag we logistika mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Rustam Minnihanow Türkmenistanyň täze bellenen Baş konsulyny ýene bir gezek gutlap, oňa iki ýurduň we raýatlaryň bähbidine gönükdirilen diplomatik wezipesinde üstünlik arzuw etdi.

Ýakyn geljekde Türkmenistanyň Baş konsuly Tatarystanyň resmileri, şeýle hem Kazandaky Türkmenistanyň Baş konsullygynyň jogap berýän çäklerindäki Russiýanyň beýleki sebitleriniň resmileri bilen duşuşar.

Güýç Garaýewe Başkortostany, Mariý El Respublikasyny, Mordowiýany, Tatarystany, Udmurt Respublikasyny, Çuwaş Respublikasyny, Perm sebitini we Russiýanyň Kirow, Nižniý Nowgorod, Orenburg, Penza, Samara, Saratow, Ulýanowsk oblastlaryny öz içine alýan konsullygyň jogap berýän sebitleriniň çäginde Türkmenistanyň we onuň raýatlarynyň bähbitlerine wekilçilik etmäge we goramaga ygtyýar berildi.

Garaýew, Kazan şäherindäki Türkmenistanyň Baş konsuly wezipesine bellenmezinden ozal Russiýanyň Astrahan sebitinde Türkmenistanyň konsuly bolup işledi.

2022