Türkmenistan bilen Azerbaýjan BMG-nyň e-CMR teswirnamasyna goşuldy

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bilen Azerbaýjan BMG-nyň e-CMR teswirnamasyna goşuldy
Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň e-CMR ulgamyna goşulmagy bu üýtgeýän ugurlar boýunça harytlaryň akymyny we üstaşyr geçişini netijeli dolandyrmaga ýardam eder.

Azerbaýjan we Türkmenistan kagyz serişdelerini ulanmazdan ýük daşamalaryny amala aşyrmak we olaryň deňize çykalgasy bolmadyk ýurtlardan deňize çykalgasy bolan ýurtlara daşalmagyny güýçlendirmek maksady bilen BMG-nyň e-CMR ulgamyna goşuldylar. Bu barada IRU duşenbe güni habar berdi.

e-CMR teswirnamasy Gündogar-günbatar we demirgazyk-günorta söwdanyň merkezinde ýerleşýän Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň söwda we aragatnaşygynyň ösmegine, harytlaryň daşalmagyny sanly ulgama geçirilmegine ýardam berer.

Şeýle hem e-CMR teswirnamasy gaýtadan işlemek çykdajylaryny peseltmäge, administratiw we töleg gijikdirmelerini aradan aýyrmaga, ýükleriň gowşuryş ýerlerindäki ýüze çykýan meseleleri azaltmaga, logistika zynjyryndaky aýanlygy we howpsuzlygy ýokarlandyrmaga hem-de ýük daşamalaryny yzarlamak üçin has takyk maglumatlary almaga mümkinçilikleri berer.

Ulag kompaniýalary e-CMR teswirnamasy arkaly aňsatlyk bilen beýleki sanly ulgam hyzmatlaryna birigip bilerler.

Birleşen Milletler Guramasynyň ýük daşamak boýunça konwensiýasyny (CMR konwensiýasy) 2008-nji ýyldan bäri 34 ýurt tassyklady.

Bu sebitdäki üstaşyr merkez bolan Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň e-CMR ulgamyna goşulmagy bu üýtgeýän ugurlar boýunça harytlaryň akymyny we üstaşyr geçişini netijeli dolandyrmaga ýardam eder.

Türki döwletleriň guramasy, IRU we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasy 2023-nji ýylyň 2-nji fewral aýynda sebitde CMR konwensiýasy we e-CMR ulgamy boýunça wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly seminar geçirer.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022