Jemgyýet

“Altyn Asyr” ÝGPJ milli messenjer programmasyny işe girizdi

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti işjeňleşdirmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, “Altyn asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ýurdumyzda ilkinji milli onlaýn hat-habar alyş-çalyş...

Türkmenistanda täze Administratiw iş kodeksi tassyklandy

“Türkmenistanyň Administratiw iş ýörediş kodeksini tassyklamak we herekete girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanuny “Türkmenistan” gazetiniň 4-nji noýabryndaky sanynda çap edildi. Kanuna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu...

Ahal welaýatynda täze döwrebap şypahana açyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde gurlup, ulanylmaga berlen häzirki zaman “Bagabat” şypahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. TDH-nyň habar berşi ýaly,...

TSTB-niň wekilleri FAO-nyň sebitleýin maslahatyna gatnaşdylar

BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) Ýewropa üçin sebitleýin maslahatynyň 32-nji sessiýasy duşenbe güni onlaýn görnüşinde öz işine başlady. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň saýtynyň...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022