Jemgyýet

Alabaýlary ýetişdirmäge niýetlenen toplum açyldy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda "Türkmen alabaý itleri" hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumy açyldy. "Bary" hojalyk jemgyýeti hem-de esasy we kömekçi potratçy edaralar tarapyndan bina edilen toplumda...

Türkmen telpegi – trend bolan milli medeniýet

Türkmen milli egin-eşik medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan telpekler birnäçe asyr bäri meşhurlygyny ýitirmän dowam edýär. Diňe ýurduň içinde däl, eýsem onuň daşynda hem milli medeniýetiň...

Türkmenistanda kiberhowpsuzlyk ulgamy kanunlaşdyrylýar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýewiň ýolbaşçylygyndaky iş topary Türkmenistanyň «Kiberhowpsuzlyk hakynda» Kanunynyň taslamasy taýýarlady. Bu taslama anna güni geçirilen Ministrler...

154 müňe golaý çaga ilkinji jaň sesini eşitdi

Ýurdumyzyň ähli bilim ojaklary duşenbe güni tomusky dynç alyşdan soň täze okuw möwsümine gapylaryny açdy. Orta mekdeplere, ýörite hünärmençilik we ýokary okuw mekdeplerine gatnaýan okuwçylardyr talyplar...
2022