Syn-seljerme

Türkmenistan 1,4 million tonna bugdaý ýygnamagy maksat edinýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak patasy bilen 3-nji sentýabrda Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine köpçülikleýin girişildi. Ýurdumyzda 690 müň gektara bugdaý ekiler. Daýhanlar ekin meýdanyndan 2022-nji...

Türkmenistanyň daşary söwda düzüminde üýtgeşmeler emele gelýär

Dünýä ykdysadyýetiniň durnuklylaşdyrylmagy 2021-nji ýylda Türkmenistanyň daşary söwdasynyň görkezijilerine oňyn täsir edýändigi bellenilýär diýip, Türkmenistan boýunça ykdysady bilermen Walentin Trapeznikow “CentralAsia.news” web sahypasynda iýul aýynyň...

“Kommersant”: mineral dökünleri wagtlaýyn gymmatlady

Mineral dökünleriň bahasy ýokary isleg we birnäçe ýurtlarda ýetmezçilik sebäpli galýar. Bazar şertleriniň gowy bolmagyna garamazdan, Russiýadaky we daşary ýurtlardaky birnäçe kompaniýalar önümçilik kuwwatyny giňeltmek...

Türkmenistanda bazar gatnaşyklary işjeňleşdirilýär

Soňky ýyllarda Türkmenistanda bazar gatnaşyklary işjeňleşýär, bu hem öz gezeginde ýurduň dürli pudaklaryna oňyn täsirini ýetirýär diýip, Türkmenistan boýunça ykdysady bilermen Walentin Trapeznikow “CentralAsia.news” web...
2022