Makalalar

Türkmenistan bilen Türkiýe ýük gatnawlaryny maslahatlaşdy

Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda penşenbe güni wideokonferensiýa görnüşinde syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň orunbasary Wepa Hajiýew, türk tarapyna...

Türkmenistanda gowaça ekişligi telematik usulda dolandyrylýar

Häzirki günlerde Türkmenistanda dowam edýän gowaça ekiş möwsüminiň mehanizmleşdirilen işlerine ornaşdyrylan sanly ulgam bu ekerançylyk işini sanly tehnologiýalar we telematik ulgamy arkaly dolandyrmaga esaslanýar. Bu usulyň...

Eýeçiligi ynançly dolandyrmak düşünjesi näme?

Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda dürli ugurlar boýunça telekeçiligi ýöretmek işlerinde ýa-da fiziki şahslaryň, hususy telekeçileriň eýeçiligindäki gozgalýan ýa-da gozgalmaýan emlägi dolandyrmak bilen bagly ýüze çykyp biljek...

Türkmenistanda ulag hyzmatlaryna agentlikler gözegçilik edýär

“Türkmendemirýollary”, “Türkmenawtoulaglary”, “Türkmenhowaýollary” hem-de “Türkmendeňizderýaýollary” agentlikleri şu ýylyň fewral aýynyň başynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tabynlygyna berildi. Geçen ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň ulag pudagyny...

Erkin ykdysady zolaklar hakynda düşünje

Erkin ykdysady zolak – bu çäklerinde erkin ykdysady zolagyň gatnaşyjylary üçin aýratyn hukuk düzgüni ýola goýulýan, anyk kesgitlenen administratiw serhetleri bolan ýörite bölünip berlen çäkdir. Aýratyn...
2022