17.07.2019
29.07.2019

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi sport iýmitini satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi sport iýmitini we ýörite iýmit goşundylaryny satyn almak boýunça TENDER yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik resminamalarynyň toplumyny 2019-njy ýylyň 22-nji iýulyna sagat 18:00-a çenli alyp bolar.

Bäsleşik teklipli bukjalar 2019-njy ýylyň 29-njy iýulyna, sagat 12:00-a çenli Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginde kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-65-15, 44-64-21, faks: 44-65-08.

Türkmenistan, Aşgabat, Arçabil şaýoly 52
Degişli dokumentler
return_ticket_application_tm.docx
Bulary hem okaň
2022