30.12.2021
08.01.2022

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy bäsleşik yglan edýär

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn territoriýasynyň “B” blogynyň çägindäki gaz ýataklarynyň ýerüsti desgalarynyň III tapgyrynyň (fazasynyň) taslamasyny düzmek üçin deslapky kwalifikasiýa saýlawyny geçirmek boýunça №CIT-21053-SR belgili tender yglan edýär

“Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn territoriýasynyň “B” blogynyň çägindäki gaz ýataklarynyň (Agaýry, Tagara, Gündogar Kuwatag we Akgumolam) ýerüsti desgalaryň III tapgyry 19 sany guýudan we bir akym liniýalaryndan, 3 sany gaz ýygnaýjy beketden, 1 sany synag manifoldyndan, magistral gaz geçirijiden, birikdirilen elektrik ulgamyndan, awtomatiki dolandyryş, aragatnaşyk, suw üpjünçilik, ýyladyş, wentilýasiýa we howa çalşygy (HVAC) ulgamlaryndan, katodiki goragyndan, ýerleşiş meýilnamasyndan, ýangyn söndüriji ulagmyndan we beýlekilerden ybaratdyr. Dört gaz ýataklarynyň umumy çak edilýän öndürijiligi ýylda 18,15×108 m3 bolmalydyr.

Tender aşakdaky hyzmatlary öz içine alýar:

 1. Inžener geologiki we topografiki barlaglar boýunça hasabat taýýarlamak
 2. Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn territoriýasynyň “B” blogunyň çägindäki gaz ýataklarynyň ýer üsti desgalarynyň III tapgyrynyň (fazasynyň) taslamasyny düzmek.
 3. Ekologik howpsuzlyk şol sanda daşky gurşawa ýetirilýän täsir barada hasabat taýýarlamak.
 4. HAZOP barlagyny geçirmek üçin tehniki goldawyny bermek we balagyň netijeleri barada maglumat bermek.
 5. Kärhananyň talaplaryna laýyklykda gerekli harytlary we materiallary satyn almakda tehniki we maliýe goldawy bermek we satyn alnan materiallaryň we harytlaryň resminamalaryň hasabatyny taýýarlamak.
 6. Kärhananyň talaplaryna laýyklykda EPCC taýýarlamak üçin tehniki goldaw bermek
 7. Taslama boýunça ýygnaklara gatnaşmak, brifinglere gatnaşmak.
 8. Işiň gidişi barada hasabatlary taslama boýunça jogapkär ýerli edaralaryň garamagyna bermeli, berlen belliklleri düzetmeli.

Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakdaky görkezilen maglumatlary we resminamalary iňlis ýa-da rus dilinde taýynlap tendere gatnaşyp biler:

 • Tenderiň sanyny we adyny görkezip, tendere gatnaşmak üçin arza.
 • Kompaniýanyň doly ady, bellige alnan ýurdy, rekwizitleri we telefon belgileri we kompanivanyň işewürligi barada gysgaça maglumat bermeli.
 • Soňky 3 ýylyň dowamynda kompaniýanyň maliýe ýagdaýy barada maglumat bermeli.
 • Kompaniýanyň soňky 5 ýylyň içinde şuňa meňzeş inžener taslamalary alyp baran iş tejribesi barada maglumat bermeli.
 • Türkmenistanyň telekeçileri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde hasaba alnan bolmaly we şahadatnamanyň göçürmesini tabşyrmaly.

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 10 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Arzalar görkezilen salgy boýunça kabul edilýär ýa-da elektron salga( elektron resminamalaryň göwrümi 10MB geçmeli däl) ugradyp bolýar.

Jogapkär hünärmen: Narine Simonýan

Elektron salgysy: Narine.Simonyan@cnpcag.com

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993-12-44-54-34

Faks: +993-12-44-50-44

Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3, Aşgabat, Türkmenistan
Bulary hem okaň
2022