26.01.2022
18.03.2022

TNGIZT wodorod önümçilik desgasyny gurmak boýunça halkara tenderiň möhledini uzaldýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri tender esasynda kesgitleýän toparyň adyndan TNGIZT-de wodorod önümçilik desgasynyň taslamasyny düzmek, gurmak, ony synagdan geçirmek we işe girizmek boýunça halkara bäsleşigiň möhledini uzaldýar

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşyjynyň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri we habarlaşmak üçin telefon belgileri görkezilen ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny maddy-tehniki serişdeler bilen üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça bäsleşikleri geçirmegiň Düzgünleri bilen tanyş bolmaly;
  • bäsleşigiň tehniki talaplaryny almaly;
  • 1725 amerikan dollary möçberde tölegi töläp, bäsleşik resminamalaryny almaly.

Bäsleşigiň tehniki talaplary bilen www.tngizt.gov.tm/tenders internet saýtynda tanyşyp bilersiňiz.

Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden 45 iş günleriniň dowamynda ýerli wagt bilen sagat 12:00 çenli kabul edilýär.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik tekliplerini görkezilen salga eltmeli, bäsleşik resminamalara hasap belgisine pul serişdeleri geçirilenden soňra serediler.

Söwda tekliplerini iki sany möhürlenen bukjada tabşyrmaly. Birinji bukjada tehniki häsiýetnamalar, ikinji bukjada bolsa hödürlenýän önümleriň bahalary bilen täjirçilik teklibi bolmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 243 9-60-48

+993 243 2-03-89

Faks:

+993 243 2-11-49

Elektron salgysy:

tngizt@online.tm

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.
Bulary hem okaň
2022