04.10.2023
18.10.2023

BSG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy tender yglan edýär

BSG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy awtoulag serişdesini satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän ähli taraplar täjirçilik tekliplerini 2 görnüşde, ýagny, yzygiderli üpjün etmek we wagtlaýyn üpjün etmek görnüşinde tabşyrmalydyrlar (bularyň nusgalary aşakdaky salgyda berkidilen). Täjirçilik teklipleri 2023-nji ýylyň 18-nji oktýabryna çenli localprocurementTKM@who.int elektron salgysyna iberilmelidir.

Bäsleşigiň şertlerini we tehniki ýumşyny şu salgydan ýükläp alyp bilersiňiz.

Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022