Aşgabatda güýz

Noýabryň, has takygy, güýzüň gyşa birigýän sepgidinde türkmen paýtagtyndaky peýzažlarda adamlaryň gündelik durmuşy bilen paslyň sazlaşygyny görmek bolýar.

Agaçlaryň gyşa taýýarlanýan günlerinde hereketleriň hem äheňdeş gopýandygy janly suratlarda has hem ýakymly ýüze çykýar.