Daşoguz welaýatynda kösükli we ýag alynýan ekinleriň bol hasyly ýygnaldy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Daşoguz welaýatynda kösükli we ýag alynýan ekinleriň bol hasyly ýygnaldy
Türkmenistanda giňden bellenilýän Hasyl toýy mynasybetli geçirilen dabaralar, 2022-nji ýylyň 13-nji noýabry, Aşgabat, Türkmenistan

Daşoguz welaýatynda kösükli we ýag alynýan ekinleriň bol hasyly ýygnaldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty duşenbe güni habar berdi.

Habar berlişine görä, 7,3 müň gektar ýere ekilen ýerden mäş hasylyny ýygnamak boýunça meýilnama 32 tonna artyk ýerine ýetirildi. Şeýle hem, noýbanyň we künjiniň bol hasyly ýygnaldy.

Bu ekinleri esasy ösdürip ýetişdirijiler Daşoguz welaýatynyň Akdepe, Köneürgenç we S.Türkmenbaşy adyndaky etraplarynyň daýhanlarydyr. Boldumsaz etraby gymmatly önümleri esasy üpjün edijileriň biri hökmünde tapawutlanmagy başardy. Şu ýyl bu etrapda bir ýarym müň tonnadan gowrak mäş, 120 tonna noýba we 45 tonna hem künji hasyly ýygnaldy.  

Ekin meýdanlaryndan ýygnalan hasyl hil barlaglaryndan geçirildi we olaryň dogry saklanmagyny üpjün etmek üçin zerur çäreler geçirildi.

2022