Türkmenistan bilen Katar işewürlik forumyny geçirmegi meýilleşdirýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bilen Katar işewürlik forumyny geçirmegi meýilleşdirýär
Türkmenistanyň Katar Döwletindäki ilçisi Myratgeldi Seýitmämmedowyň Katar Döwletiniň Söwda–senagat edarasynyň başlygynyň birinji orunbasary Mohammed bin Ahmed Tawar Al Kuwary bilen geçiren duşuşygy, 2024-nji ýylyň 31-nji ýanwary, Doha, Katar.

Türkmenistanyň Katar Döwletindäki ilçisi Myratgeldi Seýitmämmedow şu ýylyň 31-nji ýanwarynda Doha şäherinde Katar Döwletiniň Söwda–senagat edarasynyň başlygynyň birinji orunbasary Mohammed bin Ahmed Tawar Al Kuwary bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda türkmen-katar işewürlik forumynyň nobatdaky mejlisini geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, taraplar iki döwletiň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem taraplar iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary depginde ösýändigini aýdyp, özara söwda gatnaşyklaryny has-da ösdürmekde giň mümkinçilikleriň we çeşmeleriň bardygyny bellediler.

Geçen ýylyň iýul aýynda Kataryň söwda palatasynyň geňeşiniň agzasy Mohamed bin Ahmed Al Obaidly iki ýurduň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen katar-türkmen işewürlik geňeşini döretmegi teklip edipdi.

2022