Türkmenistan bilen BAE energiýa we ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bilen BAE energiýa we ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy
Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen BAE-niň energetika we infrastruktura ministri Suheýl bin Muhammed Al Mazruiniň arasynda geçirilen duşuşyk, 2022-nji ýylyň 15-nji awgusty, Aşgabat, Türkmenistan.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Birleşen Arap Emirliklerine (BAE) amala aşyrýan gulluk iş saparynyň dowamynda BAE-niň energetika we infrastruktura ministri Suheýl bin Muhammed Al Mazrui bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar tebigy gaz, elektrik energiýasy, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri we ulag-logistika boýunça hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň DIM-niň duşenbe güni habar bermegine görä, taraplar söwda-ykdysady ugurda Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegini bellediler we bu ugurdaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem giňeltmek isleýändiklerini mälim etdiler.

Şol gün Türkmenistanyň daşary işler ministri BAE-niň wise-prezidenti, premýer-ministriniň orunbasary, Prezident kazyýetiniň başlygy Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy.

Söhbetdeşligiň barşynda syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlardaky möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň ýekşenbe güni habar bermegine görä, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2024-nji ýylyň 11 — 14-nji fewraly aralygynda türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý we Abu-Dabi şäherlerinde gulluk iş saparynda bolmagy barada Buýruga gol çekdi.

Bu resminama Arkadag şäherini mundan beýläk-de kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak, hususan-da, emeli aň, geljegiň ykdysadyýeti, bilim, şäherleşme, saglygy goraýyş ulgamlarynda täzeçil çemeleşmeleri bu şähere ornaşdyrmak babatda özara tejribe alyşmak, şeýle hem halkara hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşmak maksady bilen kabul edildi.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022