Türkmenistanda suwuklandyrylan gazy öndürmegiň ösüşi 109,6%-e deň boldy

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanda suwuklandyrylan gazy öndürmegiň ösüşi 109,6%-e deň boldy
Gazçy hünärmenleriniň alyp barýan işinden bir pursat

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Batyr Amanow anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde “Türkmennebit” döwlet konserniniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlary tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýynda suwuklandyrylan gazy öndürmegiň ösüş depgininiň 109,6 göterime deň boldygyny habar berdi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habar bermegine görä, wise-premýer şu ýylyň ýanwarynda nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşynyň meýilnamasynyň 100,3 göterim ýerine ýetirilendigini we “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan nebit çykarmagyň meýilnamasynyň 100,1 göterime deň bolandygyny aýtdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Batyr Amanow konserniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlary tarapyndan nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 101,9 göterim, benzinleri öndürmegiň meýilnamasynyň 101,1 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasynyň 104 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasynyň 103,5 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasynyň 114,5 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geologiýa-gözleg we buraw işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belläp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mundan başga-da, mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Baýmyrat Annamämmedow “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň möçberiniň 176 million manada barabar bolandygyny we meýilnamanyň 137,7 göterim ýerine ýetirilendigini habar berdi.

2022