Duşenbede türkmen-täjik işewür hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Duşenbede türkmen-täjik işewür hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi
Türkmen wekiliýetiniň Täjigistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygynyň orunbasary Haýdar Ražabow bilen geçiren duşuşygy, 2024-nji ýylyň 29-njy fewraly, Duşenbe, Täjigistan.

Türkmenistanyň Täjigistandaky ilçisi Aýmyrat Goçmyradow Täjigistanda iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) wekilleri bilen bilelikde penşenbe güni Täjigistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygynyň orunbasary Haýdar Ražabow bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler.

Bu nukdaýnazardan, taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmak üçin esasy ugurlar hökmünde ýeňil, azyk senagatyna, nebit-gaz pudagyna we agrosenagat toplumyna aýratyn üns berdiler. Bu barada Türkmenistanyň Täjigistandaky Ilçihanasy habar berdi.

Gepleşikleriň barşynda taraplar durmuşa geçirmek üçin uly mümkinçilikler bolan Türkmenistan bilen Täjigistanyň arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklary has-da ýokarlandyrmak boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Täjigistan tarapy Türkmenistanyň Duşenbe şäherinde söwda öýüni açmak başlangyjyna ygrarlydygyny we onuň gysga wagtyň dowamynda işe girizilmegi hem-de üstünlikli işledilmegi üçin ähli zerur goldawy bermäge taýýardygyny aýtdy.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022