Türkmenistan Kazanda geçiriljek sergide gazanan üstünliklerini görkezer

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Kazanda geçiriljek sergide gazanan üstünliklerini görkezer
Türkmenistanyň pawiliony "Russia Halal Expo 2023" sergisinde, 2023-nji ýylyň 18-19-njy maýy, Kazan, Tatarystan.

Türkmenistan Tatarystanyň paýtagty Kazan şäherinde 2024-nji ýylyň 14-19-njy maýynda geçiriljek “Russiýa — Yslam dünýäsi: Kazan Forum ” halkara forumynyň çäginde geçiriljek sergide gazanan üstünliklerini görkezer.

Forumyň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, çäräniň esasy mowzuklary “Halal” senagaty, Yslam dininiň maliýeleri, ulag geçelgelerini we bilimi ösdürmek bolup durar. Mundan başga-da, foruma gatnaşyjylar syýahatçylyk, şol sanda lukmançylyk ýaly meseleleri ara alyp maslahatlaşarlar. Halkara forum Yslam ýurtlarynyň işewür wekillerini bir ýere jemlär.

Öňki “Russiýa — Yslam dünýäsi: Kazan Forum 2023” halkara ykdysady forumy geçen ýylyň 18-19-njy maýynda Tatarystanyň Kazan şäherinde geçirildi.

Halkara ykdysady forumyna gatnaşyjylar Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesini ösdürmeginiň taslamasyny, şeýle hem bu taslamada konteýnerli ýük daşamalaryň 15-30 esse artdyrylmagyny maslahatlaşdylar.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022