Çärjew pagta zawody soňky taýýarlyk işlerini geçirýär

Çärjew pagta zawody soňky taýýarlyk işlerini geçirýär

Çärjew etraby Lebap welaýatynyň iň iri pagta öndürijisiniň biridir. Şonuň üçin hem bu etrapda beýleki etraplarda ýok bolan pagta arassalaýjy zawod we şahamçalary bardyr.

Bu kärhana geçen ýylyň hasylyny wagtyndan öň gaýtadan işledi. Şweýsariýa we Singapura eksporta ugradyljak süýüm taýýarlandy. Biziň ýurdumyzda bolsa, süýümi Aşgabadyň dokma toplumyna, Tejeniň, Bäherdeniň, Sakarçägäniň we Türkmenabadyň pagta egriji fabriklerine önüm taýýarlamak üçin ugradyldy.

Zawodda täze möwsümi sentýabryň birinji ýarymynda başlamagy meýilleşdirýärler. Tehnologik enjamlary öz wagtynda we hil taýdan köp aýlyk depginli geçjek işe taýýarladylar. Dürli ätiýaç şaýlary Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan üpjün edildi.

Zawoda çig mal şahamçanyň öz kabul ediş nokadyna Çärjew etrabynyň dürli künjekleriniň üç bazasyndan getiriler. Çig malyň daşalmagy kärhananyň öz güýji bilen alnyp barlar, çünki kärhananyň öz hasabynda 20 traktor we 40 tirkeg, şeýle hem 4 gözenek kuzowly uly ýük ulaglary bar.

Kärhanada wentilýasiýaly giň ammar jaýlary bolup, olarda taýyn önümi ynamly we sort boýunça hiç hili ýitgisiz saklap bolýar. Şeýle hem uly ammarlarda ekiş serişdeleri we tehniki däneleri saklanýar, olary soňra gaýtadan işlemek üçin Türkmenabatdaky we Ahal welaýatyndaky ýag öndürýän zawodlara ugradylýar.

Bu günler täze möwsüme soňky taýýarlyk işleri Lebap welaýatynyň beýleki onlarça pagta arassalaýjy zawodlarynda hem alnyp barylýar.