Türkmenistanyň DIM-de pakistanly harby wekil bilen duşuşyk geçirildi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanyň DIM-de pakistanly harby wekil bilen duşuşyk geçirildi
Taraplar TOPH gaz geçirijisiniň, TOP ugry boýunça elektrik geçirijisiniň we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygy barada hem maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde (DIM) sişenbe güni Pakistanyň goşunynyň Birleşen karargähleriniň komitetiniň başlygy, general Zubair Mahmud Haýatyň ýolbaşçylygyndaky Pakistan Yslam Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň habaryna laýyklykda, gepleşikleriň barşynda taraplar deňhukuklylyk, hoşniýetli goňşuçylyk we özarahormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp geçdiler.

Taraplar syýasy, ykdysady we ynsanperwerlik ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary hem ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň, Türkmenistan – Owganystan – Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçirijisiniň we optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygy bilen bir hatarda köpugurly ulag hem-de energetika taslamalarynyň üstünlikli ilerledilýändigi bellenilip geçildi.

Taraplar bu taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň diňe bir bu iri göwrümli taslamalara gatnyşyjy-ýurtlaryň däl-de, eýsem tutuş sebitiň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine agramly goşant goşýandygyny nygtadylar.

Duşuşygyň barşynda şeýle hem ugurdaş bilim, Türkmenistanyň we Pakistanyň degişli ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň arasynda bilermenlik başarnyklarynyň alyşylmagy maksady bilen hünärmenleriň saparlarynyň guramaçylygy ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerine seredilip geçildi.

Şeýle hem sişenbe güni DIM-de Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi W.W.Beskostyý bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar döwletara, hökümetara, şeýle-de parlamentara derejelerinde özarabähbitli gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň wajyplygyny aýratyn nygtadylar. Diplomatlar şonuň ýaly-da iki döwletiň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky özarahereketleriniň geljekki mümkinçiliklerine seredip geçdiler.