Daşoguzyň polimer zawodynyň önümleri gurluşyklarda giňden peýdalanylýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Daşoguzyň polimer zawodynyň önümleri gurluşyklarda giňden peýdalanylýar
Daşoguzyň polimer zawodynda dürli diametrli polietilen we polipropilen turbalarynyň 40-dan gowrak görnüşini öndürýär.

Daşoguz welaýatynyň merkezi Daşoguz şäheriniň Polimer önümleri zawody geçen ýyl pul hasabynda alnanda 5 million 433 müň manatlyk polimer önümlerini öndürdi.

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligine degişli bolan kärhana dürli diametrli polietilen we polipropilen turbalarynyň 40-dan gowrak görnüşini öndürýär. Zawodda diametri 16 millimetrden 315 millimetre çenli polimer turbalary öndürilýär.

Polimer zawodda önümçilik doly awtomatlaşdyrylan ýagdaýda alnyp barylýar.

Şeýle-de kärhana polimer turbalaryny öndürmek bilen bir hatarda, halk hojalygynda ulanylýan maýyşgak gurşawlary, bir gezeklik gapjagazlar we bulgurlar hem-de beýleki polimer önümleriniň önümçiligini ýola goýdy.

Häzirki wagtda Daşoguz welaýatyň çäginde alnyp barylýan toplumlaýyn gurluşyklarda hem-de täze ýaşaýyş jaýlaryň gurluşyklarynda zawodyň önümlerine bolan isleg artýar.

2022