Türkmenistan bilen BMG durnukly ösüş boýunça hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bilen BMG durnukly ösüş boýunça hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär
Türkmenistan bilen BMG durnukly ösüş boýunça 2021–2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyna gol çekdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen BMG-niň Aşgabatdaky Hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa “Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 – 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasyna” gol çekdi.

Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda şenbe güni geçen Maksatnamanyň tanyşdyrylyş hem-de gol çekişlik dabarasynda çykyş edenler bu resminamanyň ykdysady durnuklylygy we ösüşi saklamak, ilatyň durmuş hukuklaryny goramak, saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek hem-de ekologiýa deňagramlylygyny saklamak ýaly ugurlarda Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam etmelidigini bellediler.

Şeýle hem täze Çarçuwaly maksatnamanyň BMG-niň köp sanly agentlikleriniň onuň amala aşyrylmagyna gatnaşmagyny göz öňünde tutýandygy bellenildi.

Çäreden soň brifing geçirilip, onda Ýelena Panowa köpçülikleýin habar beriş serişdelerine ýüzlenmesinde Türkmenistan bilen BMG-niň hyzmatdaşlygynyň strategiki hyzmatdaşlyk derejesine çenli çykandygyny belledi.

Panowa “Adamlara gönükdirilen giň gerimli dolandyrmagy pugtalandyrmaga ilkinji derejeli maýa goýumlar berk we rowaç institusional hem-de kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny üpjün eder” diýip belledi hem-de bu şertiň, aýratyn-da, baý tebigy serişdeleri bolan ýurtlara uzakmöhletleýin durnukly ösüşi üpjün etmek üçin esas dörediji bolup durýandygyny nygtady.

Çykyşynda Panowa BMG-niň ulgamynyň maliýe institutlary hem-de ösüş banklary bilen strategiki hyzmatdaşlygynyň telekeçiligi höweslendirmek üçin şertleri döretmäge we daşary ýurtlaryň göni maýa goýumlaryny çekmäge ýardam berjekdigini belledi.

Şeýle-de Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Meredow köpçülikleýin habar beriş serişdelerine ýüzlenip, Türkmenistanyň we BMG-niň edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýete eýedigini nygtady we gol çekilen Maksatnamanyň Türkmenistanyň Hökümetiniň we BMG-niň ulgamynyň 2025-nji ýyla çenli bilelikdäki hereketleri üçin gollanma boljakdygyny belledi.

Çärelere ýurduň käbir ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.