Türkmen kärhanasy magdan däl gurluşyk materiallarynyň önümçiligini ýokarlandyrýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen kärhanasy magdan däl gurluşyk materiallarynyň önümçiligini ýokarlandyrýar
Garlyk magdan däl gazylyp alynýan gurluşyk materiallary toplumy wagtly-wagtynda gaýtadan işlenen daşlaryň, daş owuntygynyň, çagylyň we ýuwulan çägäniň dürli görnüşlerini gurluşyk meýdançalaryna ugradýar.

Lebap welaýatynyň günorta-gündogaryndaky Garlyk magdan däl gurluşyk materiallaryny öndürýän toplum öz önümçiligini artdyrýar.

2019-njy ýylyň hasabatyna görä, toplum gurluşyk materiallarynyň bu görnüşiniň 1 million 230 müň kub metrini öndürdi. Kärhana şu ýyl hem önümçiligini artdyrýar. Toplum wagtly-wagtynda gaýtadan işlenen daşlaryň, daş owuntygynyň, çagylyň we ýuwulan çägäniň dürli görnüşlerini gurluşyk meýdançalaryna ugradýar.

Kärhanada awtomatlaşdyrylan dolandyryş we tehnologiki proseslere gözegçilik ediş ulgamlaryndan peýdalanylmagy önümçiligiň ähli bölekleriniň bilelikde hereket etmegini we önümiň ýokary hilini üpjün etmäge mümkinçilik döredýär.

Çig mal käni kärhana Lebap welaýatyny we beýleki welaýatlary gurluşyk magdan däl gurluşyk materiallary bilen doly ýagdaýda üpjün etmäge mümkinçilik döredýär.