Ilçi türkmen talyplaryna döredilýän şertler üçin özbek tarapyna minnetdarlyk bildirdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Ilçi türkmen talyplaryna döredilýän şertler üçin özbek tarapyna minnetdarlyk bildirdi
Onlaýn-duşuşyga türkmen ilçisi we ilçihananyň diplomatlary, Ürgenç döwlet uniwersitetiniň rektory, prorektorlary, mugallymlary we talyplary gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Daşkentdäki ilçihanasy sişenbe güni Ürgenç döwlet uniwersitetiniň wekilleri we ol ýerde bilim alýan türkmen talyplary bilen wideo-duşuşyk gurnady.

Onlaýn-duşuşyga Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçisi Ýazguly Mämmedow we ilçihananyň diplomatlary, Ürgenç döwlet uniwersitetiniň rektory Bahrom Abdullaýew, prorektorlary we mugallymlary gatnaşdylar.

Diplomat gepleşigiň başynda Özbegistanyň hökümetine we ýokary okuw mekdebiniň rektoryna COVID-19 keseliniň ýüze çykmagy zerarly türkmen talyplaryna karantina şertlerinde galmaga we uzakdan okamaga şert döredendikleri üçin minnetdarlyk bildirdi.

Wideomaslahatyň dowamynda ilçi iki ýurduň Baştutanlarynyň türkmen-özbek gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça bilelikdäki tagallalary barada hem aýtdy.

Uniwersitetiň rektory türkmen talyplary üçin döredilen şertler dogrusynda durup geçip, Ýokary we orta hünär bilimi ministrliginiň hem-de rektorlygyň pandemiýa döwründe olaryň Özbegistanyň çäginde bolmaklary üçin netijeli işleri alyp barjakdyklaryny belledi.

Şeýle-de, wideo-gepleşikleriň barşynda, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler barada pikir alyşyldy.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022