Türkmenistan Bütindünýä syýahatçylyk gurmasy bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Bütindünýä syýahatçylyk gurmasy bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär
Bütindünýä syýahatçylyk gurmasynyň (UNWTO) Madrid şäherindäki baş binasy

Penşenbe güni Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginde Bütindünýä syýahatçylyk gurmasynyň (UNWTO) wekilleri bilen geçirilen onlaýn gepleşigiň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gepleşigiň barşynda taraplar Türkmenistanda syýahatçylyk hem-de maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary ulgamynda ýöriteleşdirilen edara-kärhanalarynyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň goldaw bermeginde UNWTO-nyň geçirýän “Healing Solutions Tourism Challenge” atly halkara bäsleşigine gatnaşmagy bilen bagly meseleler boýunça pikir alyşdylar.

Bu ählumumy çäre COVID-19 bilen baglylykda emele gelen ykdysady şertlerde syýahatçylyk işini goldamagyň netijeli çözgütlerini, şeýle hem pandemiýadan soňra pudagy dikeltmegiň innowasion usullaryny gözläp tapmaga gönükdirilendir.

Saýlanyp alnan taslamalar tutuş dünýä boýunça ministrlikleriň 150-siniň arasynda ýaýratmak üçin sanly buklede giriziler, has gyzykly pikirleriň halkara tanyşdyryş çäresi guralar. Bäsleşigiň ýeňijileri UNWTO “Innovation Network” guramasyna girmäge mümkinçilik alarlar.

Şeýle-de gepleşige gatnaşyjylar UNWTO bilen hyzmatdaşlygy has-da berkitmek hem-de syýahatçylyk ulgamynda halkara gatnaşyklary giňeltmek barada teklipleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Baş binasy Ispaniýanyň Madrid şäherinde ýerleşýän Bütindünýä syýahatçylyk gurmasy (UNWTO) 1974-nji ýylda esaslandyrylyp, ol özünde 158 ýurdy jemleýär.

2022